?kolení: Webová analytika pro redesign webu

A? za vámi p?ijde ?éf měsíc po spu?tění nového webu, budete schopni mu ?íci, jak se redesign povedl?

?kolení: Webová analytika pro redesign webu

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

Na ?kolení se vyzbrojíte správnymi metodami, jak analyzovat sou?asnou vykonnost webu a?poznat, jaké jsou jeho slabé a?silné stránky.?

 • Budete vědět, které stránky si musíte ope?ovávat st?j co st?j, proto?e pro vás mají zásadní obchodní hodnotu, a?které stránky m??ete směle z?redesignovaného webu vymazat.
 • Prakticky si vyzkou?íte práci s?konkrétními p?ehledy a?segmenty náv?těvník?, které vám pomohou s?analyzou náv?těvnosti.
 • Budeme diskutovat r?zné mo?nosti spou?tění nového webu a?zamě?íme se také na A|B testování.
 • Nau?íte se, jak od po?átku podchytit správné mě?ení nového webu.
 • Odnesete si sadu doporu?enych report?, segment?, dashboard? a?vlastních upozornění, které budete p?i redesignu pot?ebovat.

Neorientujete se v?základních ukazatelích Google Analytics a?jsou pro vás vlastní reporty ?panělská vesnice? Zkuste ?kolení Google Analytics.

Chystáte se na redesign? Zva?te ú?ast i?na ?kolení SEO pro redesign webu, ?kolení ?ízení redesignu webu nebo ?kolení Jak redesignem nena?tvat u?ivatele. Ji? p?i objednání dvou ?kolení, získáte zvyhodněnou cenu.

Metody optimalizace a?spou?tění webu

 • Iterativní p?ístup, A/B testování

 • Revolu?ní změny webu

 • Pot?eba p?izp?sobení webu mobilním za?ízením

 • Experimenty v?Google Analytics - prakticky p?íklad

Vyu?ití webové analytiky pro analyzu náv?těvnosti

 • Jak v?Google Analytics zjistit, co na webu funguje dob?e

 • D?le?itost vstupních stránek pro r?zné skupiny náv?těvník?

 • Srovnávací metody v?analyze

Prioritizace obsahu webu

 • R?zné pohledy na d?le?itost stránek

 • Podchycení obchodně d?le?itych stránek

Dopad na webdesign

 • Dynamika p?ístupu z?mobil?

 • Rozli?ení vs. viewport

 • Je pot?eba ?e?it náv?těvníky se star?ími verzemi Internet Exploreru?

 • Které stránky jsou pomalé?

Mě?ení po spu?tění webu

 • Jak podchytit mě?ení je?tě p?ed spu?těním

 • Kontrola správného fungování mě?icích kód?

 • Hlídání chybovych stránek

 • Nastavení vlastních upozornění pro hlídání nebezpe?nych vykyv?

 • Dashboardy pro mana?ersky pohled na vyvoj nové verze webu

 • Vyhodnocení úspě?nosti redesignu

Doporu?ujeme zejména pro: majitele a provozovatele web?, tv?rce a návrhá?e web?, marketingové pracovníky zodpovědné za firemní web.

Pot?ebné znalosti odpovídají úrovni ú?astníka ?kolení Google Analytics pro za?áte?níky:

 • Znát kategorie zdroj? náv?těvnosti v?Google Analytics.
 • Umět pou?ít segmenty a?vlastní p?ehledy.


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语