?kolení: Zákaznické cesty v praxi

Dokázat se správně vcítit do pot?eb svych cílovych skupin je základním parametrem úspěchu v?ech, kte?í na internetu prodávají své slu?by, ?i produkty. Na známém See-Think-Do-Care konceptu si budeme demonstrovat, co v?echno je dobré mít na paměti p?i snaze získávat leady, proměnit v reálny vysledek a posléze udr?et.

?kolení: Zákaznické cesty v praxi

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Co to je a?jak funguje nákupní trychty?
 • Jaké online kanály pou?ívat pro získání leadu
 • Jakym zp?sobem vyhodnocovat a?optimalizovat efektivitu jednotlivych kanál?
 • Jakym zp?sobem pracovat s potenciálními ?i stávajícími klienty v r?znych stádiích zájmu

 • Co to je a?jak funguje nákupní trychty?
  • Jak se vyvíjí uva?ování zákazníka v?pr?běhu let?
  • Jak se mění (?i jak by se měl měnit) p?ístup firem ke klientovi?
  • Typologie chování zákazníka v?r?znych stádiích nákupního trychty?e.
 • Jaké online kanály pou?ívat pro získání dobrého leadu
  • Jaké jsou optimální kanály pro akvizici nového klienta?
  • Jaké posléze pro jeho retenci a?edukaci?
  • Namodelujeme, jaké online kanály mohou ú?astníci ?kolení v jakych situacích vyu?ít.
 • Jakym zp?sobem vyhodnocovat a?optimalizovat efektivitu jednotlivych kanál?
  • Jak nastavovat KPI′s?
  • Kdo by měl byt za efektivitu kanál? zodpovědny a?pro??
  • Jaké nástroje pou?ívat k?mě?ení vykonnosti?
 • Jakym zp?sobem pracovat s va?imi zákazníky v?r?znych stádiích zájmu
  • Co to je a?jak se vyvíjí customer journey?
  • V?jaké fázi cílit na zákazníka jakou formou komunikace?

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové pracovníky, obchodní ?editele, majitele men?ích a st?edních firem, zástupce firem procházejících úplnou, ?i ?áste?nou transformací svych aktivit do online prost?edí.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


20.?zá?í
9 - 17 h
Praha

?kolení SEO

SEO
3?990?K?
Volná místa
9420高清视频在线观看国语