Slevy ke ?kolením

Pro ú?astníky ?kolení nabízíme zvyhodněnou cenu na ?kolení. Vá?íme si svych klient?, a proto budete mít po absolvování jakéhokoliv na?eho ?kolení v?echna dal?í za ni??í cenu.

Podmínky pro zvyhodněnou cenu

Zvyhodněná cena je u ka?dého ?kolení vy?íslena. Zpravidla se jedná o slevu 500 - 1000 K?, která odpovídá 15% - 25% slevě na ?kolení. Zvyhodněnou cenu lze uplatnit p?i splnění alespoň jedné ní?e uvedené podmínky.

  • ú?astníci ?kolení Dobrého webu. Zvyhodněnou cenu u nás získáte u? p?i objednání druhého a dal?ího ?kolení, které budete objednávat na základně stejnych faktura?ních údaj? jako ?kolení první. Platí tedy i pro ostatní kolegy z va?í spole?nosti.
  • Objednání dvou a více ?kolení. P?i objednání minimálně dvou ?i více ?kolení sou?asně, získáte zvyhodněnou cenu. Na ?kolení bude vystavena spole?ná zálohová faktura. (Neplatí pro objednání dvou míst na stejné ?kolení.)
  • Objednání ?ty? a více míst na ?kolení. Zvyhodněná cena platí p?i objednání 4 a více ú?astník? na jeden termín ?kolení.
  • Studenti. Faktura bude vystavena na studenta jako fyzickou osobu (fakturu nelze vystavit na firmu). P?i vstupu na ?kolení student p?edlo?í studentskou kartu.
  • Klienti Dobrého webu. Pokud vyu?íváte slu?by Dobrého webu, máte nárok na zvyhodněnou cenu na ?kolení.
  • Gold ?lenové WebTop100. V rámci Gold ?lenství WebTop100 máte nárok na zvyhodněnou cenu.
  • ?lenové TUESDAY Business Network.
  • ?lenové Asociace UX

Nejbli??í ?kolení

10.?srpna
10 - 14 h
Praha
11.?srpna
9 - 13:30 h
Online

Online ?kolení: SEO copywriting

Obsahovy marketing
2?490?K?
9420高清视频在线观看国语