Workshop: Analyza zpětnych odkaz?

Zajímá vás, odkud má zpětné odkazy va?e konkurence? Víte, jaky je odkazovy profil va?eho webu? Nau?íme vás tyto informace vyu?ít a vytvo?it vlastní strategii budování zpětnych odkaz?.

Workshop: Analyza zpětnych odkaz?

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Provést analyzu zpětnych odkaz? vlastního webu i?webu konkurence (praktické vyu?ití nástroje Majestic SEO).
 • Vytvo?it strategii linkbuildingu s?vyu?itím nástroje Majestic SEO a?dal?ích nástroj? (nap?. Collabim).
 • Jak správně vyhodnotit kvalitu zpětného odkazu.
 • Jak lze odhadnout konkurenty ve vyhledáva?ích.
 • Specifika, rady a?tipy pro externí odkazy.

Pot?ebujete komplexní p?ehled o?mo?nostech a?úskalích SEO? Zajděte si na komplexní ?kolení SEO.

Workshop analyzy zpětnych odkaz? je rozdělen na krat?í teoretickou ?ást a?del?í praktickou ?ást. ?eká vás analyza va?eho webu a?analyza webu jednoho z?va?ich konkurent? ve vyhledáva?ích.

Jaky p?ínos m??e mít zpětny odkaz pro va?e webové stránky?

 • Jaké odkazy pot?ebujete pro p?irozené odkazové portfolio?
 • Jak rozpoznat kvalitní odkaz od nekvalitního?
 • Kolik jste ochotni investovat do kvalitního zpětného odkazu?

Získávání zpětnych odkaz?

 • Konkrétní tipy pro získávání zpětnych odkaz?.
 • Jak úpravou webovych stránek pomoci k?získávání zpětnych odkaz?.
 • Novinky ve vyhledáva?ích (sociální sítě, algoritmy Penguin a?Panda)

Analyza odkazového portfolia

 • Prakticky si vyzkou?íte nástroje Majestic SEO a?Collabim.
 • Pokusíte se r?znymi zp?soby odhalit konkurenta ve vyhledáva?ích.
 • Vyzkou?íte si analyzu odkazového portfolia vlastního webu a?vybraného konkurenta.

Vytvo?ení strategie pro získávání zpětnych odkaz?

 • Jak vyu?ít analyzu odkazového portfolia konkurence pro vytvo?ení strategie.
 • Jak si p?ehledně naplánovat kroky p?i plnění va?eho linkbuilding plánu.
 • Jak vyu?ít nástroj Collabim pro správu zpětnych odkaz?.

Pro ?kolení nejsou pot?eba placené ú?ty nástroj? Majestic SEO a?Collabim. Pot?ebné instrukce i?p?ístupy Vám v?as za?ídíme tak, abyste v?e měli pro ?kolení zdarma.

Doporu?ujeme zejména pro: majitele web?, kte?í ?e?í SEO a budování zpětnych odkaz? vlastními zdroji ?i externím dodavatelem, vedoucí internetovych projekt?, SEO konzultanty a dal?í zájemce o problematiku.

Pro ?kolení je t?eba mít základní znalosti o?SEO a?optimalizaci on-page faktor? na úrovni ú?astníka ?kolení SEO.

Neznámé by vám neměly byt pojmy jako: klí?ová fráze, doména, anchor text, interní a?externí odkaz. Vyhodou je i?základní orientace v?Google Analytics.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • ob?erstvení po cely den,?
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní,
 • bezplatné ú?ty nástroj? Majestic SEO a?Collabim po dobu trvání ?kolení,
 • 50% sleva na první 2 měsíce vyu?ívání nástroje Collabim,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


20.?zá?í
9 - 17 h
Praha

?kolení SEO

SEO
3?990?K?
Volná místa
9420高清视频在线观看国语