Workshop: Moderní metody u?ivatelského testování v usability labu

Co si lidé myslí? Jak rozumí struktu?e va?eho webu? Jaké emoce v nich vyvolává? P?ij?te se podívat do testovací laborato?e a nau?te se mě?it a sledovat v?echny rozměry u?ivatelského pro?itku.

Workshop: Moderní metody u?ivatelského testování v usability labu

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?950?K?
4?780?K? s DPH

 • Jak vypadá profesionální laborato? pro u?ivatelsky vyzkum a?testování.
 • Card sorting - jak pomocí t?ídění karti?ek navrhnout lep?í strukturu webu.
 • Jak testovat mobilní aplikace a?weby.
 • Mě?ení emocí pomocí emo?ních karet.
 • Prioritizace vysledk? u?ivatelského testování pomocí Kawakitovy metody.
 • Jak vést rozhovor s?u?ivatelem.
 • Co vám uká?e o?ní kamera a?kdy ji pou?ít.
 • Kvantifikace vysledk? testování pomocí univerzální ?kály pou?itelnosti systému.
 • Testování struktury webu pomocí online nástroje.

Workshop probíhá v Laborato?i pro u?ivatelsky vyzkum.

?

?kolení je zamě?eno na moderní metody sledování a?vyhodnocování u?ivatelského pro?itku (user experience). Vyu?ijeme jak vybavení profesionální testovací laborato?e, tak online nástroje.

Vyběr z?metod a?technik, které na ?kolení probereme a?vyzkou?íme:

U?ivatelské testování

 • Prezen?ní moderované testování v?labu
 • Vzdálené testování
 • Testování s?o?ní kamerou
 • Online testovací nástroje - testy struktury, kliktesty

Vyhodnocování vysledk?

 • System usability scale
 • Emo?ní karty
 • Kawakitova metoda prioritizace informací
 • Kvantifikace vysledk?

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové pracovníky zodpovědné za firemní web, majitele a provozovatele web?, tv?rce a návrhá?e webu, majitele e-shop?.

Na ?kolení nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,
 • ob?erstvení,
 • mo?nost bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语