Workshop pro eshopy: P?íprava váno?ní kampaně

Jaká jiná kampaň by si měla zaslou?it tolik pozornosti, ne? právě ta váno?ní? Neodkládejte proto její p?ípravu, i v zá?í zpravidla byvá pozdě. P?ij?te si do Dobrého webu naplánovat va?i nejefektivněj?í kampaň v historii a dejte tak s p?edstihem obchodnímu roku zlatou te?ku.

Workshop pro eshopy: P?íprava váno?ní kampaně

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

8?990?K?
10?878?K? s DPH

Ost?íleny internetovy harcovník, kterého zdobí mnoho vyznamnych ocenění za vykon jím navr?enych kampaní, Josef Drobílek, vás provede celodenním workshopem.

Odejdete z něj s:

 • hotovou strategií tvorby perfektní váno?ní kampaně
 • templatem pro její tvorbu, ktery s klidem vyu?ijete i pro dal?í sezonní kampaně
 • tunou inspirace z r?znych typ? váno?ních kampaní
 • dobrym pocitem a sebevědomím pro klí?ovou fázi roku

Celé to bude probíhat následovně:?

 • Na za?átku se seznámíme, stanovíme si cíle pro dne?ní den.
 • Vrhneme se na ty nejlep?í tuzemské ?i zahrani?ní inspira?ní p?ípadovky.
 • Seznámíme se s principy plánování sezonních kampaní. Dostanete univerzálně pou?itelny template, ktery si podrobně vysvětlíme.
 • Vytvo?íme roadmapu ?inností, které budeme postupně konkretizovat po obědě.
 • Spole?ny oběd v restauraci, networking
 • Po obědě za?neme relevantním nabudgetováním v?ech ?inností v roadmapě.
 • Proběhne první feedback ke smysluplnosti rysujících se ?e?ení.
 • Pokra?ujeme v plánování, ladíme detail, brousíme kampaň do dokonalosti.
 • Finální zpětná vazba od lektora a koleg?, zafixování milník?, které máte ve va?ich templatech.
 • P?edání certifikát? a mo?nost pokra?ovat dále na spole?né posezení u piva, kde se m??ou my?lenky dále t?ibit:)

Specialita - abyste p?ipravili skute?ně ú?innou kampaň, bude dobré, aby o ní p?edem nevěděla va?e konkurence. M??ete si zvolit 2 va?e konkurenty, kte?í na ?kolení nebudou. V p?ípadě, ?e na ?kolení ji? bude některy z va?ich konkurent?, ktery vylou?il va?i firmu, budeme vás obratem informovat a nebudete se moci ?kolení zú?astnit. Zajistěte si své místo v?asnou rezervací.

Doporu?ujeme zejména pro: majitele men?ích a st?edních eshop? spole?ně s konzultanty.

Nutná alespoň elementární znalost vytvá?ení kampaní.

?

?

Pro? se vzdělávat s Dobrym webem?

10.250 spokojenych klient? od roku 2005. A jedeme dál.

Vě?íme si. Jsme si 100 % jisti, ?e budete s pr?během kurzu spokojeni. A kdyby vám p?eci jen něco nevyhovovalo, vrátíme vám v?echny zaplacené peníze.

V?ichni na?i lekto?i mají bohaté zku?enosti z praxe a o to jde p?edev?ím. Na?tenymi pou?kami nikdo ni?eho nedosáhl.

?

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


7.?zá?í
9 - 16 h
Praha
9420高清视频在线观看国语