Online workshop: UX design v návrhu webu

Designer má ohromnou moc ovlivňovat rozhodování ostatních lidí, v pozitivním i negativním smyslu. Staňte se dobrym designerem, u?ivatelé i klienti budou mít va?e weby rádi.

Tomá? Ludvík UX designer a konzultant
Online workshop: UX design v návrhu webu

Termíny

10.?zá?í

Online
Online ?kolení p?es ZOOM
9 - 17 h
Po?et ú?astník?: 12
Online

Cena

4?990?K?
6?038?K? s DPH

?asovy rozsah ?kolení je 6 vyu?ovacích hodin ve dvou blocích: 9-12 a 13-16 hodin. Mezi 16-17 hod bude prostor pro Va?e p?ípadné dotazy na lektora.

Workshop je upraveny, aby maximálně vyu?il vyhod ONLINE

 • Nejsou pot?eba??ádné rou?ky, rozestupy, pouze ruce a hlava.
 • Praktická cvi?ení jsou mnohem?prakti?těj?í.
 • Nau?íte se jak spolupracovat s online nástroji.
 • Za krat?í ?as více informací, pauzy budou ;-)
 • Z bezpe?ného prost?edí u vás doma, nebo v práci.

?eká vás praktická spolupráce v ONLINE nástrojích a k tomu pot?ebná dávka teorie. Spole?ně navrhnete web, ktery budou u?ivatelé rádi pou?ívat.

 • Co je to UX, kde se s ním m??ete setkat? Co dělá UXák?
 • Jak naplánovat vytvá?ení nového webu, nebo redesignu.
 • Jak získat pot?ebné informace od zadavatele a potencionálních u?ivatel?.
 • Jak definovat strukturu webu, která dob?e provede u?ivatele.
 • Jak navrhovat u?ivatelského rozhraní od skicování a? po prototypování.
 • Pro? je pot?ebny u?ivatelsky vyzkum a jaké ONLINE nástroje m??ete vyu?ít.
 • Prakticky si vyzkou?íte ONLINE kolaborativní metody a nástroje.

úvod do UX

 • Co je to UX a kde v?ude se s ním m??ete setkat
 • Co jeuser-centered design proces
 • Co dělá UX designer, jeho role a spolupráce s jinymi specializacemi

Zadání projektu

 • úvodní analyzy
 • Brief a project canvas
 • Jak vést UX workshopy

Základní metody u?ivatelského vyzkumu

 • Dotazníky
 • Hloubkové rozhovory
 • Focus Groups

Návrh informa?ní architektury

 • Návrh struktury webu
 • Metody vyzkumu informa?ní architektury (Card Sorting, Treejack)

Návrh u?ivatelského rozhraní

 • Skicování, wireframe?
 • Prototypování
 • P?ehled prototypovacích nástroj?
 • Best-practices, návrhové vzory

U?ivatelské testování prototypu

 • Jak postupovat p?i u?ivatelském testování
 • ONLINE metody vyzkumu

Doporu?ujeme zejména pro: produktové/projektové mana?ery, za?ínající designéry, front-end developery, zadavatele ?i majitele webu, marketingové pracovníky zodpovědné za firemní web.

Na workshop nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

O lektorovi

Tomá? Ludvík

UX designer a konzultant

Tomá?, UX specialista, má dlouholeté zku?enosti jako UX designer a konzultant webovych stránek, webovych a mobilních aplikací pro velké, st?ední firmy a startupy. Vybudoval a vedl designové tymy, ?kolí a mentoruje UX profesionály.
www.tomasludvik.cz


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


31.?srpna
9 - 16 h
Praha

?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsahovy marketing
4?990?K?
Volná místa
20.?zá?í
9 - 17 h
Praha

?kolení SEO

SEO
3?990?K?
Volná místa
9420高清视频在线观看国语