Workshop: Za?ínáme s u?ivatelskym testováním webu

P?emy?leli jste někdy, co chybí zákazník?m ve va?í nabídce? Jaké informace jsou pro ně d?le?ité? Jestli je doká?ou najít, nebo t?eba pro? nedokon?ují objednávky? Vá? web m??e mít mnoho skrytych p?íle?itostí ke zlep?ení, které vám pom??e odhalit spolehlivy nástroj – testování s vyu?itím reálnych lidí z va?í cílové skupiny.

Workshop: Za?ínáme s u?ivatelskym testováním webu

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

4?990?K?
6?038?K? s DPH

V prost?edí na?eho unikátního test-labu se zamě?íme na u?ivatelské testování pou?itelnosti va?ich web?. Nau?íte se v?e, co pot?ebujete, abyste si testování mohli sami vyzkou?et. P?edev?ím:

 • Co, kdy a jak testovat.
 • Vybrat správnou strategii a metody testování.?
 • Zvolit a najít vhodné respondenty.
 • Správně definovat otázky a o?ekávání.
 • P?ipravit technickou realizaci testování.
 • Na vlastní k??i (na vlastním webu) si zkusíte moderování u?ivatelského testování.
 • Vyhodnotit vysledky testování.

Analyza nákupního procesu

 • Definice cílové skupiny
 • Mapování nákupního procesu
 • Postup pro sledování problémovych míst?

Mo?nosti dotazníkového a moderovaného testování


Dotazníkovy pr?zkum

 • Co se dá dotazníky zji??ovat
 • Jak navrhnout otázky
 • Vhodné nástroje
 • Vyhodnocení odpovědí

U?ivatelské testování

 • Co se dá zji??ovat pomocí u?ivatelského testování
 • Stanovení hypotéz
 • P?íprava scéná?e a moderátora
 • Nábor respondent?
 • Odměny
 • Mo?nosti a technika nahrávání rozhovor?
 • Moderování u?ivatelského testování
 • Zaznamenání vysledk?
 • Vyhodnocení a klasifikace zji?tění
 • Prezentace vysledk?

Doporu?ujeme zejména pro: primárně provozovatele e-shop? a firemních web?, kte?í mají chu? osobně proniknout do my?lení svych zákazník?. U?ite?né bude také pro tv?rce a vyvojá?e, kte?í chtějí zakládat svou práci na analyze a poznání koncovych u?ivatel?.

?kolení pom??e ka?dému, pro koho není u?ivatelské testování rutinní sou?ástí ka?dého projektu. Pokud u?vás ve firmě není zapojení u?ivatel? stejně samoz?ejmé jako dychání, bude na vás mít ?kolení blahodárné ú?inky.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci
 • ob?erstvení po cely den,?
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语