Workshop u?ivatelského testování pou?itelnosti – usertesting

Dokonaly web nikdo sám od sebe nevymyslí. Otestujte své ?e?ení se skute?nymi u?ivateli. Nau?íme vás, jak testovat rychle, levně a efektivně.

Workshop u?ivatelského testování pou?itelnosti – usertesting

Mám zájem o toto ?kolení

Pokud máte zájem o toto ?kolení, zanechte nám sv?j email, hned jak vypí?eme termín, dáme vám vědět.


Cena

3?450?K?
4?175?K? s DPH

 • Jak zapojit u?ivatele do vyvoje webu a?u?et?it tak peníze.
 • Co, kdy, jak a?v?jakém rozsahu testovat.
 • Vymyslet scéná? u?ivatelského testování.
 • Zjistit, kdo jsou va?i u?ivatelé a?kde je sehnat.
 • P?ipravit záznamovou a?p?enosovou techniku.
 • Komunikovat s?u?ivatelem a?zadávat testovací úkoly.
 • Vyzkou?íte se testování v testovací laborato?i.
 • Vyhodnotit vysledky testování.

Zajímajímá vás, jak p?izp?sobit web mobilním za?ízením? Zkuste ?kolení: Mobile - web, aplikace nebo responzivní design.

Cely workshop je zamě?en na u?ivatelské testování pou?itelnosti (angl. usertesting). Nau?íte se v?e, co pot?ebujete, abyste si testování mohli sami vyzkou?et. Díky tomu u?et?íte peníze za outsourcing testování u?externích firem. Nap?íklad u?nás :-)

Osnova p?ldenního workshopu:

 • Pro?, kdy a?jak testovat.
 • P?ípadové studie r?znych variant testování.
 • Jak usertesting probíhá.
 • Vstupní analyza.
 • Nábor tester?.
 • Technické vybavení pro záznam a?p?enos videa a?zvuku.
 • Ukázka testovací místnosti Dobrého webu.
 • Psaní scéná?e testování.
 • Vedení rozhovoru s?u?ivatelem a?zadávání úkol?.
 • Testování v?r?znych fázích vyvoje webu r?znymi technikami.
 • Nácvik psaní scéná?? a?moderování.

?kolení je doprovázeno praktickymi p?klady a?videoukázkami usertestingu. Během ?kolení se lektora m??ete zeptat na cokoliv – není problém se zabyvat konkrétními ?e?ením pro vá? web.

Prohlédněte si p?ípadovou studii u?ivatelského testování pou?itelnosti webu.

Doporu?ujeme zejména pro: tv?rce web? a programátory, návrhá?e webdesignerskych studií, majitele men?ích firem a e-shop?.

Pro ú?ast na ?kolení nepot?ebujete ?ádné p?edchozí znalosti.


Online vzdělávání

Moderní zp?sob ?kolení z pohodlí va?eho domova, které m??ete okam?itě vyu?ívat.

P?ejít na e-learning a videokurzy →

?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →
9420高清视频在线观看国语